L-Att dwar il-liberta tal-informazzjoni

Persuni eliġibbli huma intitolati li jissottomettu talbiet għal Freedom of Information (FOI) lill-awtoritajiet pubbliċi kollha stabbiliti, inklużi dawk elenkati taħt il-Ministeru għall-Wirt nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali.

Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Verżjoni bl-Ingliż)

Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Verżjoni bil-Malti)


Sottomissjoni ta’ talba/ilment

Persuni Eliġibbli:

Biex persuna tkun eliġibbli li tissottometti talbiet tal-FOI, trid tkun residenti f ’Malta u tkun ilha hekk għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin. Dik il-persuna trid tkun ukoll jew ċittadin ta ’Malta jew ċittadin ta’ xi Stat membru ieħor ta ’l-Unjoni Ewropea jew ċittadin ta’ xi Stat ieħor li ċ-ċittadini tiegħu għandhom dritt, bis-saħħa ta ’xi Trattat bejn dak l-istat u l-Unjoni Ewropea, li jiġu trattati f’ Malta bl-istess mod bħal ċittadini ta ’Stati membri ta’ l-Unjoni Ewropea.

It-talbiet tal-FOI jew il-formoli tal-ilmenti jridu jiġu sottomessi bil-miktub, u jistgħu jintbagħtu bil-posta elettronika lill-foi.mhal@gov.mt jew permezz tal-portal tal-FOI www.foi.gov.mt permezz tal-e-ID jew permezz tal-formola online.

Informazzjoni li għandha tingħata

Meta jissottomettu talba tal-FOI, l-applikanti jkunu meħtieġa, minbarra li jipprovdu dettalji ta ’kuntatt, li jagħtu indikazzjoni tad-dokument/informazzjoni li jixtiequ jiksbu. Huma jridu wkoll jindikaw il-format li fih jixtiequ jirċievu tali dokument/informazzjoni, jiġifieri bħala kopja stampata/print-out, bħala kopja elettronika, fil-forma ta’ sommarju/silta tal-kontenut jew permezz ta ’spezzjoni fuq il-post tad-dokument/informazzjoni inkwistjoni. Kopji ta’ l-ID card jew passaport u/jew dokumentazzjoni addizzjonali, skond il-ħtieġa jistgħu jintalbu mill-Awtorita ’Pubblika, fil-każ ta’ talbiet li għandhom x ’jaqsmu speċifikament mal-assets/interests/right ta’ aċċess ta ’l-individwu.

Tipi ta ’talbiet

Essenzjalment, wieħed jista ’jitlob għal kwalunkwe oġġett li jinżamm minn awtorita pubblika u li fuqu tkun ġiet irreġistrata informazzjoni fi kwalunkwe forma, inklużi data elettronika, immaġni, mudelli fuq skala u rappreżentazzjonijiet viżivi oħra, u reġistrazzjonijiet tal-awdjo jew tal-vidjo, irrispettivament minn jekk l-informazzjoni tistax tinqara, tintlemaħ, tinstema’ jew tiġi rkuprata bl-għajnuna ta ’kwalunkwe oġġett jew apparat ieħor jew mingħajru. Wieħed jista’ jitlob ukoll dokumentazzjoni li jkun fiha policies, prinċipji, regoli jew linji gwida skont liema deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet isiru fir-rigward ta ’membri tal-pubbliku (inklużi korpi korporattivi u impjegati ta’ l-awtorita pubblika fil-kapaċita personali tagħhom). Barra minn hekk, il-persuni eliġibbli għandhom id-dritt li jitolbu informazzjoni (fil-forma ta ’dikjarazzjoni bil-miktub) dwar deċiżjoni jew rakkomandazzjoni magħmula fir-rigward tagħhom jew fir-rigward ta’ korp ġuridiku li huma jirrappreżentaw.

Riċevuti

It-talbiet tal-FOI jiġu debitament rikonoxxuti mill-awtoritajiet pubbliċi. Il-formoli ta ’rikonoxximent se jinkludu numru ta’ referenza uniku u indikazzjoni tad-data sa meta se tingħata t-tweġiba. Il-formoli għandhom jinkludu wkoll informazzjoni speċifika relatata mal-Awtorita ’Pubblika, bħall-indirizz tagħha, numri tat-telefon, indirizzi tal-e-mail, ħinijiet tal-ftuħ u wkoll dettalji tal-proċedura interna tal-ilmenti tagħha.

Kontrolli li għandhom jitwettqu mill-Awtorità Pubblika

Malli tirċievi l-formola ta ’l-applikazzjoni, l-Awtorita’ Pubblika tivverifika jekk it-talba tikkwalifikax bħala talba ta ’l-FOI u tinforma lill-applikant b’ dan jekk dan ma jkunx il-każ. Jekk jirriżulta li tkun meħtieġa informazzjoni/dokumentazzjoni addizzjonali, l-applikanti jiġu kkuntattjati mill-Awtorita ’Pubblika li lilha tkun ġiet sottomessa t-talba u jingħataw l-għajnuna kollha possibbli sabiex jiġi żgurat li dik it-talba tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Att. Minkejja dan, meta jissottomettu talba FOI, l-applikanti mhumiex meħtieġa jipprovdu xi ġustifikazzjonijiet għat-talba ta’ xi dokumentazzjoni/informazzjoni partikolari.

L-Awtorita ’Pubblika se tivverifika wkoll jekk id-dokument/informazzjoni mitluba jinżammx fl-aħħar tiegħu. Jekk dan ma jkunx il-każ din l-Awtorita’ Pubblika tfittex li tidentifika l-entita ’xierqa lil min għandha tiġi sottomessa t-talba u tittrasferixxi tali applikazzjoni kif xieraq (tinforma lill-applikant fil-proċess). Jekk ma tiġi identifikata l-ebda entita’ alternattiva (li jfisser li d-dokument/informazzjoni ma tistax tiġi rintraċċata fl-ebda Awtorita ’Pubblika) l-applikant jiġi mgħarraf b’ dan.

Ipproċessar tat-talba

Ladarba tistabbilixxi li talba tkun talba tal-FOI u tkun tista ’tiġi indirizzata mit-tmiem tagħha, l-Awtorita’ Pubblika tiddetermina jekk tistax tipprovdi lill-applikant bid-dokument/informazzjoni mitluba (sħiħa jew parzjali) jew jekk hijiex se tirrifjuta t-talba. Qabel ma tieħu deċiżjoni f ’dan ir-rigward, l-Awtorita’ Pubblika għandha tikkonsidra jekk tapplikax xi waħda mill-eżenzjonijiet elenkati fl-Att dwar l-FOI. L-Awtorita ’Pubblika se tissottometti notifika dwar jekk it-talba hix se tintlaqa’ jew le fi żmien 20 ġurnata tax-xogħol minn meta tasal. Estensjoni addizzjonali ta ’20 jum ta’ xogħol tista ’tiġi applikata aktar, u b’ hekk it-total jitla’ għal massimu ta ’40 jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tat-talba oriġinali.

Ħlasijiet

Meta tissottometti risposta lill-applikant, l-Awtorita ’Pubblika għandha tindika jekk japplikawx xi drittijiet. Jekk applikabbli, tali tariffi għandhom ikopru biss l-ispejjeż relatati mat-tqegħid ta’ dokument għad-dispożizzjoni tal-applikant, jiġifieri s-sigħat tal-ipproċessar, l-ispejjeż tal-fotokopji/faks u l-midja diġitali u l-ispejjeż relatati mal-ispezzjonijiet. Minkejja dan ta ’hawn fuq, id-dritt totali applikabbli m’ għandux jeċċedi €40. Ma tista ’ssir l-ebda tariffa addizzjonali għas-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet jew ilmenti.

L-applikazzjoni tad-drittijiet hija regolata bl-L.N. 158 of 2010.

Azzjoni ta’ Rimedju

Jekk l-applikant ma jkunx sodisfatt bir-risposta mogħtija mill-Awtorita ’Pubblika fil-konfront tat-talba tagħha, l-applikant huwa intitolat li jressaq ilment lill-istess Awtorita’ Pubblika. Jekk, sussegwentement, l-applikant jibqa ’mhux sodisfatt bir-rispons riċevut, huwa jista’ jippreżenta appell mal-Kummissarju għall-informazzjoni u l-Protezzjoni tad-data (IDPC). Jekk l-applikant jibqa ’mhux sodisfatt bl-eżitu tal-appell, huwa jista’ jappella quddiem it-Tribunal għall-informazzjoni u l-Protezzjoni tad-data u, sussegwentement, quddiem il-Qorti tal-Appell. L-ilmenti jistgħu jitressqu għar-raġunijiet li ġejjin:

L-Awtorità Pubblika estendiet bi żmien ta ’massimu ta’ 20 ġurnata tax-xogħol
L-Awtorità Pubblika imponiet ħlas li ġie kkunsidrat eċċessiv
Il-format tad-dokument huwa minn differenti DAK li ntalab fit-talba oriġinali
It-talba qed tiġi rrifjutata meqjusa (e. ż. talba mhix bħala talba tal-FOI)
L-Awtorità Pubblika mhix tirrispetta d-data sa meta għandha tingħata tweġiba, jiġifieri fi żmien 20 ġurnata tax-xogħol (jew, Jekk applikabbli, id-data indikata fuq in-Notifikazzjoni ta ’estensjoni).

L-applikanti jistgħu jressqu lment permezz tal-websajt tal-IDPC billi jikklikkjaw hawn.

Tirċievi dokumentazzjoni / informazzjoni

Kull meta Awtorita ’Pubblika tikkomunika deċiżjoni lil applikant li se jingħata aċċess għal dokument/informazzjoni, l-applikant għandu jiġi mistieden ukoll biex jagħmel ħlas ta’ miżati (jekk applikabbli). Fi żmien 10 ijiem tax-xogħol wara l-ħlas, l-Awtorita ’Pubblika tipprovdi d-dokument/informazzjoni fl-istess format li l-applikant kien talab oriġinarjament jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fi kwalunkwe format ieħor meqjus xieraq mill-Awtorita’ Pubblika. Applikanti li jissottomettu talbiet permezz tal-portal FOI (www.foi.gov.mt) jistgħu jingħataw il-possibilita ’li jniżżlu d-dokument/informazzjoni direttament mis-sit.

Jekk ma tiġi imposta l-ebda tariffa, id-dokument/l-informazzjoni se tingħata fi żmien 10 ijiem tax-xogħol wara n-notifika. It-talba għandha titqies li ġiet abbandunata mill-applikant jekk il-ħlas ma jsirx fi żmien 20 jum tax-xogħol wara n-notifika.

Awtoritajiet pubbliċi taħt il-Ministeru għall-Wirt nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali

Informazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 17 tal-Att dwar il-liberta ’tal-informazzjoni tista’ tiġi aċċessata permezz tal-links imsemmija hawn fuq jew billi wieħed jikkuntattja lill-Uffiċjal prinċipali għall-liberta ’tal-informazzjoni, Ministeru għall-Wirt nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, 35/36/37, Triq l-Ifran, Il-Belt Valletta VLT 1454.

FacebookTwitter